Vedtægter

Herredag Resultater Matchplan Matchformer –  Medlemsliste

Herredagsbestyrelse  Vedtægter Weekendtur Billeder ÅrsmødeReferater  

Vedtægter for Frederikssund Golf Klub, Herredagen

Vedtaget på Årsmødet 1. marts 2011  

NB: På Årsmødet 21-3-2017 foreslås “Herredagsudvalg” erstattet med “Herredagsbestyrelse” for at undgå forveksling med FGK-udvalg.

§ 1 Formål

At dygtiggøre såvel gamle som nye medlemmer, at diskutere golf- og etiketteregler samt at udbygge det kammeratlige samvær medlemmerne imellem blandt andet gennem forskellige golfarrangementer, som fx:

– en løbende turnering over sæsonen

– månedsmatch med efterfølgende spisning

– venskabsmatcher mod andre golfklubber 

§ 2 Medlemmer

Som medlemmer af Herredagen kan optages mandlige medlemmer af Frederikssund Golf Klub med et registreret handicap på max. 54.

Medlemskab registreres for én sæson ad gangen efter betaling af det, af Herredagens udvalg, fastsatte kontingent.  

§ 3 Kontingent, økonomi

Kontingentet fastsættes for én sæson ad gangen og er ens for alle medlemmer uanset indmeldelsestidspunktet i løbet af sæsonen.

Det tilstræbes at minimum 75% af kontingentet kommer direkte retur til medlemmerne i form af præmier og lignende. Det tilstræbes endvidere, at månedsmatcher og andre særarrangementer hviler i sig selv i form af deltagerbetaling.

§ 4 Udvalget, medlemmer

Herredagen ledes af et udvalg bestående af 4 – 6 medlemmer.

Udvalget er ikke på direkte valg, men suppleres efter behov blandt interesserede medlemmer som opfylder § 2.

Udvalget kan dog suppleres eller udskiftes på Årsmødet.

§ 5 Udvalget, sammensætning og beslutning

Udvalget konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer samt mindst én matchleder og fastsætter selv sin forretningsorden.

Udvalget er beslutningsdygtigt når mindst halvdelen af dets medlemmer er tilstede og træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 6 Daglig ledelse, tegningsregler m.m.

Udvalget har den daglige ledelse af Herredagen og træffer med bindende virkning beslutninger i Herredagens anliggender.

Ingen kan optage gæld på Herredagens vegne udover de forpligtelser, der på sædvanlig vis opstår i forbindelse med afvikling af Herredagens arrangementer.

§ 7 Regnskab

Herredagens kasserer udarbejder årligt et regnskab over sæsonens indtægter og udgifter samt Herredagens formue.

Regnskabet fremlægges i skriftlig form på Årsmødet.

§ 8 Årsmødet

Efter sæsonens afslutning og inden næste sæsonstart (dvs i perioden 1/10 – 31/3) afholdes Årsmødet.

Årsmødet annonceres mindst 14 dage før afholdelsen.

Alle mandlige medlemmer af Frederikssund Golf Klub kan deltge i Årsmødet, men stemmeberettigede er kun medlemmer som har betalt kontingent for enten den afsluttede sæson eller den kommende sæson.

Dagsorden på Årsmødet er som følgende:

1. Beretning om den afsluttede sæson

2. Fremlæggelse af regnskab for sæsonen samt forslag til kontingent for næste sæson

3. Fremlæggelse af udvalgets planer for næste sæson

4. Forslag fra medlemmer

5. Eventuel udskiftning eller supplering af udvalgsmedlemmer

6. Eventuelt

§ 9 Herredagens opløsning

Bliver udvalget ude af stand til at varetage de planlagte opgaver indkaldes til et ekstraordinært Årsmøde for at

finde interesserede medlemmer, som kan færdiggøre sæsonen.

Er der ingen interesserede på Årsmødet til at fortsætte Herredagen skal medlemmerne på Årsmødet tage stilling

til afvikling af Herredagen og dens formue.

Skyldes opløsningen af Herredagen opløsning af Frederikssund Golf Klub, er det udvalgets opgave at arrangere et golfarrangement med deltagelse af flest mulige Herredagsmedlemmer og derved anvende Herredagens opsparede formue.